Splošni pogoji in pravila SuperCard

I. Uvod

1. Splošna pravila in pogoji določajo pravice in omejitve uporabnikov kot tudi odnos med kupci, uporabniki in ponudnikom. Spletna stran www.supercard.si je blagovna znamka, ki je last podjetja Lorems d.o.o., s sedežem družbe na naslovu Razlagova ulica 22, Maribor, 2000 Maribor, davčna št. 82870101, matična št.: 6556698000 in katero upravlja podjetje Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, davčna št.: 75209578, matična št.: 8527504000.

2. Z obiskom spletnih strani in nakupom kot tudi uporabo produktov pod imenom SuperCard, ki ga upravlja podjetje Lorems d.o.o kupci in uporabniki soglašajo in sprejemajo te Splošne pogoje in pravila. Nakup s SuperCard-om lahko določajo tudi splošni pogoji in pravila posameznih ponudnikov. Odgovornost kupca in uporabnika je, da se predhodno z njimi seznani in se jih v celoti brez izjem pridržuje. V primeru, da kupec ni uporabnik produkta SuperCard, je pozvan, da uporabnika seznani z vsebino teh splošnih pogojev in pravil.

 

II. Pojmovnik

Organizator – je družba Lorems d.o.o., ki na prodajnih mestih poslovnih partnerjev upravitelja podjetja Kitio Internacional d.o.o. – trgovine / spletna mesta ali na svoji spletni strani prodaja produkte pod imenom SuperCard.

Upravitelj – je podjetje Kitio Internacional d.o.o.

Produkt SuperCard – je posamezen izdelek oziroma darilna kartica iz programa »SuperCard«, ki je sestavljena iz darilnega bona in holderja ali pa darilnega bona s priloženo voščilnico in kuverto. Darilni bon se lahko unovči za nakup različnega blaga ali storitev, med katerimi lahko izbira kupec. Kupec z nakupom pridobi pravico za uporabo točno določenih storitev in produktov za katere boni veljajo pri izbranih ponudnikih kot je razvidno na spletni strani. Pri nakupu preko spletne strani organizatorja, si kupec možnosti glede blaga in storitev, za katere lahko uveljavlja posamezni darilni bon iz kartic SuperCard ogleda v spletnem katalogu. Prav tako si lahko kupec pri nakupu SuperCard kartice v partnerskih trgovinah vso ponudbo ogleda na spletni strani.

Ponudnik – je poslovni partner organizatorja, ki ponuja določeno blago ali izvaja določene storitve, kot izhaja iz opisa v spletnem katalogu.

Trgovec – je poslovni partner organizatorja, ki prodaja produkte SuperCard bodisi v svojih trgovinah bodisi na svojih spletnih straneh.

Darilni bon ali kartica – je plačilno sredstvo za blago ali storitev, ki jo kupec izbere glede na možnosti iz ponudbe SuperCard in obstaja v obliki plastične kartice. Veljavni so le originalni izvodi, ki so opremljeni z ustreznimi kodami za aktivacijo.

Uporabnik – je oseba, ki storitev ali blago dejansko koristi, uporablja. Uporabnik se obvezuje pred uporabo storitev oziroma blaga aktivirati kartico preko spletnega mesta www.supercard.si .

Kupec – je pravna ali fizična oseba, ki je produkt kupila ali prejela.

 

III. Osebni podatki in avtorske pravice

3. Z registracijo in posredovanjem podatkov uporabnik dovoli Lorems d.o.o. (oziroma upravljalcu Kitio Internacional d.o.o.) ter ponudnikom storitev neposredno trženje in obdelavo osebnih podatkov. Organizator in ponudnik se obvezujeta, da bosta delovala skrbno in v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Osebni podatki uporabnikov se obvezno zbirajo za namen vodenja lastne evidence uporabnikov, email ter SMS/MMS obveščanja za namen neposrednega trženja, telefonskega anketiranja ter ponujanja blaga in storitev z uporabo poštnih storitev. V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, mobilna telefonska številka, naslov elektronske pošte in datum rojstva. Podatki ne bodo posredovani kateri koli tretji osebi.

4. Organizator sme osebne podatke vpogledati in uporabiti tudi v primeru suma kaznivih dejanj ali suma kršenja teh splošnih pogojev.

5. Pri vseh aktualnih nagradnih igrah, katerih organizator sta družba Lorems d.o.o. ali upravitelj Kitio Internacional d.o.o., se davčna številka kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od nagrajencev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Sodelujoči v nagradni igri ima možnost odkloniti posredovanje svojih podatkov in kljub temu sodeluje v nagradnem žrebu. Potrebne podatke za prejem nagrade posreduje nagrajenec.

6. Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo in sicer prek pisne zahteve na naslov upravitelja: Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Uporabnik lahko podrobnejše informacije dobi na organizatorjevem centru za pomoč uporabnikom na št.: 031 200 000, vsak delavnik med 9h in 16h.

7. Uporabnik lahko kadarkoli pisno na naslov upravitelja: Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana ali na drug dogovorjen način zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Organizator je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-maila) obvestiti uporabnika, ki je to zahteval. Uporabnik, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko pisno na naslov, naveden v tej točki, odjavi od vseh oblik obveščanja (domači naslov, e-mail, GSM).

8. Vsaka objava komentarja, slike ali videa na forumih ali družbenem omrežju povezana s ponudnikom ali organizatorjem se smatra kot javna objava, s čimer se pravica do uporabe avtorskega materiala avtomatično prenese v kateri koli obliki ali za katerikoli namen na Lorems d.o.o ali upravitelja Kitio Internacional d.o.o..

IV. Definicija storitev, produktov in odgovornosti

9. Uporabnik je skrbno izbral ponudnike, pri katerih lahko koristite SuperCard. Organizator ne odgovarja za napako enega od ponudnikov, v primeru popolno ali delno neizpolnjene storitve ali prodanega nepopolnega izdelka. V tem primeru je vsa odgovornost na strani izbranega ponudnika. Uporabnik lahko izbere drugega ponudnika med ponujenimi v produktu SuperCard. V takem primeru uporabnik ni upravičen do nikakršnega povračila stroškov. Uporabnik se lahko o aktualni ponudbi prepriča na spletni strani www.supercard.si . V primeru, da ponudnik, naveden na spletni strani, ne sodeluje več z organizatorjem, bo slednji po svojih najboljših močeh ponudil uporabniku storitev, ki je enakovredna prvotno izbrani.

10. Tiskane kartice so ažurirane skladno z možnostmi organizatorja. Ponudba na spletni strani je redno ažurirana skladno s spremembami ponudbe/partnerjev. Uporabnik je pred izkoriščenjem kartice dolžan ponudbo predhodno preveriti na spletni strani. Organizator ne prevzema odgovornosti za posredovanje nepopolnih ali nepravilnih podatkov s strani uporabnika oziroma kupca. Uporabnik oziroma kupec odgovarjata za pravilnost ter resničnost posredovanih podatkov.

11. Produkti SuperCard so izdani v omejeni količini. Organizator se zavezuje izpolniti vsako naročilo produkta SuperCard s strani kupca v okviru razpoložljivih zalog. Za nerazpoložljivost produkta SuperCard organizator ne odgovarja. Kupec se odreka slehernemu zahtevku zaradi nerazpoložljivosti. Če naročila ni mogoče izpolniti zaradi prekinitve zaloge ali nerazpoložljivosti, lahko kupec prekliče svoje naročilo in povrne se mu vplačani znesek v 30 dneh od nakazila.

12. Uporabnik in kupec soglašata in razumeta, da sta za ravnanje z darilnimi boni v celoti odgovorna sama. Izguba, poškodba ali kraja darilnih bonov je v celoti odgovornost uporabnika ali kupca. Aktivirano in registrirano kartico na www.supercard.si vam v primeru kraje/izgube brezplačno zamenjamo z novo, pod pogojem, da ukradena ali izgubljena kartica ni bila že izkoriščena. Organizator ni odgovoren za morebitne zlorabe darilnih bonov in ni dolžan preverjati identitete kupca.

13. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročile naravne ali druge nesreče ali druge okoliščine ali jo povzročijo tretje osebe na kakršen koli način ali obliki.


V. Uporaba bonov

14. Pogoj za uporabo storitev oz. pridobitev blaga je, da ima uporabnik veljaven darilni bon ter sprejme ta splošna pravila in pogoje uporabe.

15. Uporabniki so dolžni pred uporabo SuperCard darilnega bona preveriti ključne informacije o koriščenju darilnega bona, ki je določen z vsakim partnerjem posebaj in je naveden v navodilih na spletni strani pri vsakem partnerju posebej.

16. Ob predložitvi pri ponudniku veljavnega darilnega bona, uporabnik pridobi pravico za uporabo darilnega bona ter za koriščenje storitev oz. pridobitev blaga, ki ga je možno pridobiti na podlagi posameznega darilnega bona.

17. Popusti navedeni v spletnem katalogu pod oznako SuperCard se, če ni navedeno drugače, nanašajo izključno pod pogojem predložitve članske ali plačilne kartice, ki jo podpira SuperCard. Popusti z drugimi ponudnikovimi akcijami in popusti se medsebojno izključujejo in se ne seštevajo.

18. Darilni bon je mogoče koristiti le enkrat, če ni navedeno drugače. Ponudnik prevzame darilni bon ob prvem obisku uporabnika in če je potrebno, izda potrdilo o prevzemu.

19. Darilni boni so razdeljeni v različne cenovne razrede od 15€ – 100€. Ob zamenjavi za nižji cenovni razred se vrednost razlike v ceni ne vrača. Kartica velja 90 dni od nakupa z možnostjo brezplačnega podaljšanja do največ 2 leti na supercard.si. Kopije bonov so neveljavne.

20. Koda za aktivacijo je koda, ki se nahaja na darilnem bonu v obliki kartice in se uporablja za aktivacijo darilnega bona na spletni strani www.supercard.si . Uničena ali nečitljiva aktivacijska koda je lahko razlog za zavrnitev bona.

21. Darilni boni niso zamenljivi za denar, prav tako ni dovoljeno sprejemati kakršno koli drugo plačilo v zameno za darilne bone.

22. Darilne kartice SuperCard je mogoče koristiti pri izbranih ponudnikih (fizičnih in spletnih trgovinah, restavracijah, hotelih, …) za blago ali storitev v njihovi ponudbi, ki je opredeljena v spletnem katalogu na supercard.si. Nekatere trgovine zahtevajo prevzem e-bona. S SuperCard kartico ni mogoče kupiti Mercatorjevih kartic od 1.3.2022 dalje.

23. Kopiranje, reproduciranje ali poneverjanje je strogo prepovedano, predstavlja kaznivo dejanje in se kaznuje v skladu z veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Vsa navedena dejanja oziroma kršitve bo organizator prijavil pristojnim državnim organom, posledice v celoti prevzema storilec.

 

VI. Nakup na www.supercard.si

24. Naročilo bonov

Kupec najprej izbere želeni produkt SuperCard, kjer se nahajajo vsi podatki o produktu kot tudi morebitne omejitve ponudnika. S klikom za nakup preide na stran za potrjevanja naročila.

25. Potrdilo naročila in plačilo

Kupec naročilo potrdi s klikom na gumb »Oddaj naročilo«. Naročilo je dokončno potrjeno, ko kupec prejme elektronsko sporočilo s statusom Naročilo je potrjeno. Nakup je nepreklicno zaključen in gre v nadaljnjo obdelavo trgovca ali/in organizatorja. Za potrdilo naročila ali v primeru takšne potrebe iz katerega koli razloga, lahko trgovec kupca osebno kontaktira. Kupoprodajna pogodba med SuperCard in kupcem je v spletni trgovini SuperCard sklenjena v trenutku potrditve naročila. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku SuperCard.

26. Cene so veljavne v trenutku naročila s strani potrošnika in samo ob plačilu pod pogoji, opisanimi v nadaljevanju ali na prodajnem mestu. Organizator in trgovec si pridržujeta pravico do spremembe cene v času, ko je trgovina zaprta. Cena vedno vključuje tudi DDV v kolikor ni specificirano drugače.

27. Cene na spletni strani so fiksne in se ne spreminjajo v času dostopa obiskovalcev. Cene so predstavljene kot redne cene, ki veljajo za nakup preko spletnega mesta, neodvisno od izbranega načina plačila.

 

VII. Načini plačila

28. Organizator omogoča naslednje načine plačila:

 • plačilo po povzetju (gotovinsko plačilo)
 • z nakazilom na račun (preko spletne banke ali s predračunom)
 • s plačilno oziroma kreditno kartico
 • plačilo preko PayPal

Nekatere plačilne metode lahko vključujejo dodatne stroške plačilnega prometa, na kar pa organizator ne more vplivati. Tako na primer pri plačilu preko predračuna oz. spletne banke lahko banka dodatno zaračuna strošek plačila UPN naloga, pri plačilu po povzetju pa lahko kupcu Pošta Slovenije zaračuna stroške odkupnega poslovanja po vsakokrat veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.d. (več na spletnih straneh Pošte Slovenije, razdelek “Cenik ostalih storitev”).

29. V primeru nakupa preko spletne trgovine organizatorja, organizator kupcu izda račun za nakup SuperCard produkta na trajnem mediju. Kupec prejme račun po pošti skupaj s produktom SuperCard. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti organizatorja v osmih dneh od dneva prejema. Kasneje podani ugovori glede pravilnosti izdanih računov ne bodo upoštevani. Kupoprodajna pogodba ali naročilo je shranjeno v elektronski obliki na strežniku organizatorja in kupcu dostopna na zahtevo.

 

VIII. Cene

30. Produkti SuperCard so dobavljeni po ceni, ki veljajo po cenikih in tarifah ob potrditvi naročila. Cene so izražene v evrih. Darilni bon, ki je plačilno sredstvo ni predmet DDV. Cene na spletni strani organizatorja www.supercard.si so fiksne, v času nakupa organizator zagotavlja nespremenjene pogoje. Od sklenitve kupoprodajne pogodbe dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za organizatorja kot za kupca.

IX. Pravica do preklica naročila

31. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe v 20 dneh od prejema blaga (produkta SuperCard), brez navajanja razlogov za svojo odločitev, preko obrazca, ki se nahaja na tej spletni strani in elektronske pošte na naslov: [email protected] oz. na poštni naslov upravitelja Kitio d.o.o, Dunajska 5, Ljubljana. V tem primeru organizator nemudoma pošlje kupcu po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšne odstopne izjave. Tej pravici se kupec ne odpoveduje in ne more vnaprej odpovedati. Sporočilo je pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Prejeto blago mora kupec vrniti v 20 dneh po tem, ko je obvestil organizatorja o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec je dolžan produkte SuperCard vrniti v takem stanju, v kakršnem so bili tedaj, ko so mu bili izročeni na naslov upravitelja Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan, neizkoriščen ali namenoma poškodovan.

32. Poštni stroški ali stroški prevoznika produkta SuperCard, ki je vrnjen organizatorju, gredo v breme kupca ali uporabnika.

33. Vrnitev vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Organizator vrne kupcu prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Organizator lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

 

X. Stvarna napaka

34. Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila organizatorju znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je organizator izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti organizatorja v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in organizatorju omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko kupec upravitelju sporoči po pošti na naslov: Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Organizator ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil produkt SuperCard izročen kupcu. Šteje se, da je napaka na produktu obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve.

35. Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli organizatorjevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal organizator ali ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

Kupec mora organizatorja o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter organizatorju omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je organizatorja pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od organizatorja zahtevati:

 • ali odpravo napake na izdelku;
 • ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako;
 • ali vračilo plačanega zneska.
 • ali zamenjavo za brezhiben izdelek

 

Če je bila storitev ponudnika opravljena nepravilno ali je bil kupljen izdelek z napako, se mora kupec obrniti za uveljavljanje stvarne napake v skladu z ZVPot na ponudnika na naslov, ki izhaja iz spletnega kataloga ali drug uradni naslov. Kupec ima pravico o tem obvestiti tudi upravitelja Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.

Kupec lahko zahteva:

 • odpravo pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrnitev del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravljeno storitev ali
 • vrnitev plačani znesek.

 

Kupec mora svojo zahtevo sporočiti upravitelju na naslov Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana oziroma ponudniku na naslov, ki izhaja iz spletnega kataloga, v roku 2 mesecev od ugotovitve napake oziroma v roku dveh let od izročitve stvari oziroma opravljene storitve.

36. Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

 

XI. Dobave

37. Dobave so opravljene samo v Sloveniji. Strošek poštnine znaša 3,5 eur in se kupcu obračuna pri naročilu.

38. Dostavo na naslov, ki ga označi kupec, opravi GLS ali vsak drug logistični partner, ki ga za to pooblasti organizator. Organizator ne odgovarja v primeru, da je v času dostave naslovnik odsoten ali da ne reklamira pošiljke službi logističnega partnerja organizatorja ali v primeru ne prevzema s strani kupca med izdajo naročila.

39. Ne glede na način dostave se tveganje na izdelkih prenese ob odpremi paketov iz prostorov organizatorja ali iz prostorov logistične družbe, ki jo pooblasti organizator.

40. Dobavni rok je največ 14 dni. Zamuda pri dobavi nima za posledico nobene odškodnine, niti preklica naročila v teku, niti povračila za naročilo, če se izkaže, da je zamuda nastala po krivdi kupca ali naslovnika pošiljke ali tretje osebe ter v primeru višje sile (predvsem v primeru popolnih ali delnih stavk, blokiranja prevoznih sredstev ali sredstev za oskrbovanje, vladnih ali zakonskih omejitev …).

 

XII. Reklamacija in vračilo

41. Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je organizator izrecno obljubil, če je organizator poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

42. V primeru, da kupec ob prevzemu pošiljke opazi, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, sproži postopek reklamacije pri GLS ali upravitelju na naslov: Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.

43. V primeru reklamacije se obrnite na upravitelja na naslov Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana ali pokličite na 031 200 000. Skupaj s GLS bo organizator poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času. V primeru reklamacije pri organizatorju, kupec smiselno ravna skladno z določili teh splošnih pogojev o vračilu blaga.

 

XIII. Nakup na drugih prodajnih mestih

44. Produkti SuperCard so na voljo na različnih prodajnih mestih (trgovine in spletna mesta trgovcev) pri trgovcih, ki so poslovni partnerji organizatorja ali upravitelja. Proces nakupa in plačila, naročila in dostavo, vrnitev in vse druge sestavne dele kupoprodajne pogodbe ne ureja organizator temveč trgovec, zato organizator ne more biti odgovoren za njih. Vsi takšni pogoji so odvisni izključno trgovca, pri katerem se nakup izvršuje.

 

XIV. Odveza odgovornosti

45. Spletna trgovina www.supercard.si deluje po principu kataloške prodaje, podatki o dobavi pa so ustvarjeni na podlagi informacij s strani ponudnikov in so informativne narave. Kljub prizadevanju za stalno ažuriranost se lahko zgodi, da se podatki o ponudnikih, ceni produktov SuperCard ali dobavi spremenijo tako hitro, da organizator podatkov ne uspe popraviti in so podatki še vedno nespremenjeni. V takem primeru bo organizator kupca obvestili o spremembah in mu omogočil odstop od naročila, zamenjavo naročenega produkta ali kakšno drugo dogovorjeno možnost.

46. Vse cene in roki dobave so veljavni šele, ko je naročilo potrjeno in je označeno z oznako “Naročilo potrjeno”.

47. Ob ponovni dobavljivosti produkta SuperCard organizator ne jamči iste cene, kot jo je imel pred umikom iz prodaje.

48. Čeprav se organizator trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije vseh artiklov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelka.

49. Organizator si pridržuje pravico do tipkarskih napak.

50. Organizator si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

51. Organizator je oproščen določil o dostavi v razmerah, na katere organizator ne more vplivati, npr. v primeru stavke dostavne službe ali v primeru višje sile.

52. Organizator ne sprejema odgovornosti za napačno uporabo naročenih produktov.

53. Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo organizatorja, niso pod nadzorom organizatorja in jih ta tudi ne ureja. Organizator zato ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih strank so navedene samo iz praktičnih razlogov in organizator ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.

 

XV. Nagradne igre na Facebook portalu

54. Namen nagradnih iger

a. Namen nagradnih iger je promocija organizatorja, izvajalca, objektov in storitev, pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

55. Pogoji za sodelovanje

a. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki posredujejo vse zahtevane osebne podatke ter označijo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

b. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.selectbox.si. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

c. V primeru, ko sodelujoči izgubi pravico do nagrade, organizator ali izvajalec presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

d. V kolikor obstaja sum zlorabe podatkov, kršenja pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ima organizator ali izvajalec pravico igro razveljaviti ali izključiti posamezne osebe. Oseba, ki posreduje napačne informacije, se avtomatično izloči iz nagradne igre in ni upravičena do sodelovanja ali nagrade.

56. Izbor nagrajencev

a. Nagrajence bo izžrebala komisija, ki bo sestavljena iz treh članov, ki so zaposleni v podjetju Kitio Internacional d.o.o.

57. Prevzem nagrad

a. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Nagrajenec je pri paketih, ki presegajo vrednost 42 EUR po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko in rojstne podatke. Akontacijo dohodnine plača nagrajenec. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

b. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

58. Objava nagrajencev

a. V času koriščenja se lahko opravi tudi fotografiranje nagrajenca pri koriščenju nagrade. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo fotografij za cel svet brez kakršnekoli zahteve za odškodnino ali nadomestilo.

b. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svoje fotografije, imena in priimka na spletni strani, Facebook strani ali drugem mediju nagradne igre ali kviza, za kar od organizatorja ali izvajalca ne morejo zahtevati kakršnekoli odškodnine.

59. Druge določbe

a. Organizator in izvajalec v nobenem primeru ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje, vpis podatkov, napake pri vpisovanju v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

b. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad so pogojeni z izpolnitvijo vseh pogojev sodelovanja, torej poslano fotogafijo preko zahtevanega medija ter z osebnimi podatki izpolnjen obrazec na spletni strani.

c. Organizator in izvajalec, ki sodeluje pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali prevzema nagrad, potne stroške, ki bi nastali ob prevzemu ali uporabi nagrade, ali podobno. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko Facebook strani ali preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

d. Organizator si pridružuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizator in izvajalec sodelujoče obveščala na svoji spletni strani in Facebook strani. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba tudi piše na [email protected]. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

60. Nagradna igra Podari kartico vseh želja se objavi dne 13.12.2018 na FB SelectBox Slovenija. Prva kartica se podeli dne 14.12.2018. V nagradni igri se na podlagi žreba vsak delovni dan do konca leta 2018 (z izjemo 24.12.2018 in 31.12.2018, ko bomo podelili kartici v vrednosti 100€) podeli kartica SuperCard v vrednosti 25€, dne 24.12.2018 in 31.12.2018 pa se podelita kartici za 100€. V žrebu za kartico za 25€ bodo lahko sodelovali vsi tisti, ki bodo v zadnjih 24urah (do trenutka dnevnega žreba) všečkali našo FB stran SelectBox Slovenija, objavo JAVNO delili na svoj FB profil ter v komentarju navedli zahtevano osebo. Žrebalo se bo vsak delovni dan ob 15. uri. Dodatni nagradi v vrednosti 100€ pa bomo izžrebali 24.12.2018 in 31.12.2018 ob 12. uri, pri čemer bodo lahko sodelovali vsi, ki so od začetka nagradne igre (13.12.2018) pravilno izpolnili vse pogoje za sodelovanje.

70. Uporaba osebnih podatkov

a. Organizator in izvajalec bosta osebne podatke skrbno varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

b. Organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov osebne podatke, ki sta jih je pridobila od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljata izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje dnevnih e-novic po e-pošti;
 • pošiljanje dnevnih ugodnosti po e-pošti;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

 

c. Organizator in izvajalec pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

d. Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

e. Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju ali izvajalcu lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali preko e-pošte na [email protected] in/ali na naslov izvajalca ali preko e-pošte na [email protected].

f. Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega pri organizatorju in/ali izvajalcu.

g. Upravljalec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

71. Reševanje pritožb

a. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 

XVI. Končne določbe

55. Splošna pravila in pogoji stopijo v veljavo z dnem 1.12.2018 od objave dalje. Družba si pridržuje pravico kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeniti pričujoče Splošne pogoje in pravila.

56. Organizator in upravitelj spoštujeta veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Organizator in upravitelj se po vseh močeh trudita izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se lahko odda pisno naslov upravitelja ali preko e-poštnega naslova na [email protected].

57. Organizator se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški samega spora. Zato se organizator prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spor reši sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

58. Ti splošni pogoji pričnejo veljati od dne 1.12.2018 dalje in veljajo do preklica.